امشب آقای انصاریان در مناسک احیا برای معتادان زیرپل افتاده هم دعا کرد که اگر نتوانستند مراسم بیایند، از رحمت الهی و فیوضات شب قدر برخوردار شوند و محروم نباشند. چقدرخوب بود! این که در سفره حق کسی و گروهی را جانینداری