با حضور وزیر بهداشت؛ پیشرفته‌ترین نمونه لباس محافظتی کادر درمانی ساخت ایران رونمایی شد