پاسخ روابط عمومی بانک مرکزی به طرح مجدد رویه واردات بدون انتقال ارز