روابط عمومی‌ها در عروسی و عزا سر بریده می‌شوند. اگر کارها بر وفق مراد باشد، کاردانی آقای رئیس و مقامات ارشد وزارت/سازمان است و اگر اوضاع نامساعد شود که حتما بواسطه ضعف روابط عمومی است! در هفته ارتباطات و روز روابط عمومی به همه این عزیزان خداقوت می‌گویم.