واقعا فضای باندهای حزب‌الهی به شدت در حال ترسناک شدن است؛ هیچ مرزی برای حمله و آبروبری ندارند یک تصویر که احتمالا خود منتشر کننده هم به محتواش دقت نکرده را دست گرفتند، زن مسلمان شیعه محجبه را متهم به ترویج همجنس‌بازی میکنند! خدایا تو شاهد باش ما به دین اینها کافریم #مولاوردی