دلار شده 17 هزار تومان، نمی دانم چرا جلیلی اینقدر در مذاکرات بیانیه می خواند و با 1+5 به توافق نمیرسد تا به مردم فشار نیاید؟ کاش کسی مثل دکتر ظریف برایمان مذاکره میکرد تا هم چرخ اقتصادمان بچرخد و هم چرخ سانتریفیوژهایمان!