روزه پرهیز بگیریم؛ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺍﺯ ﻗﻀﺎﻭﺕ، ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻍ، ﺍﺯ ﺭﯾﺎ، ﺍﺯ ﺗﻬﻤﺖ، ﺩﻭﺭﻭﯾﯽ، ﺍﺯ ﻧﯿﺮﻧﮓ، از کینه، از کینه، و باز هم از کینه! ﮐﺎﺵ ﮐﺴﯽ برایمان از مبطلات روزه ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ...