اگر کرونا نبود شاید همچنان از روی جهل و تعصب فکر میکردم این وزیر آدم بدردبخوری نیست!