رئیس #مجلس بایدازمنظرعموم مردم مشهوربه پاکی وسلامت اقتصادی وسیاسی باشد. کسی که جایگاه ریاست مجلس #گام_دوم را کسب می کند باید همت عالی و اصلی اش ریشه کن کردن #فساد باشدولذاشایسته نیست درکارنامه ی خدمتی نامزدهای رئیس وهیئت رئیسه ی مجلس،حرف وحدیث و حاشیه وشائبه باشد. #الف_با