شهردارى تهران ايده خوب دوچرخه سوارى در شهر را سال قبل دنبال كرد؛ مدتى "خوش درخشيد ولى دولت مستعجل بود." ايده اى كه در ايام كرونا مى توانست بيشتر توسعه پيدا كند. براى دوچرخه سواران، فاصله گذارى اجتماعى هم رعايت مى شد! @pirouzhanachi @G_H_Mohammadi