اگر فضای سیاسی باز، آزاد و غیرامنیتی بود نه روحانی نامزدانتخاباتی #اصلاح‌طلبان می‌شد و نه عارف رئیس نهاد هماهنگی آنان. این‌ مقدار تکثر احزاب اصلاح‌طلب هم نمی‌بود. عمده اصلاح‌طلبان صاحب‌نظر و توانمند در یک حزب و حول یک برنامه جمع می‌شدند و براساس خردجمعی کنش نتیجه‌بخش می‌کردند.