سه شنبه نهم اردیبهشت: ورود شورای نظارت بر صداوسیما به پرونده دستمزدهای نجومی مجریان. چند سوال از اعضای شورا: سوال اول: یعنی باید باور کنیم به عنوان ناظران صداسیما که هرکدام عضو نهادهای قدرت هم هستید از دستمزدهای میلیاردی خبر نداشتید و از توییتر من یک لاقبای لندن‌شین باخبر شدید؟