رونق اقتصادی و جهش تولید ملی، ورود نقدینگی مردم به بازار مولد و سودده، توسعه بخش های آموزش، بهداشت، درمان، ارتباطات و تولید از مزایای مشارکت مردمی در صندوق واسطه گری مالی یکم ETF