#بچه_تهرونخاطرات شفاهی #کامران_فهیمکتابی مختصر اما فوق العاده عاری از تقدس سازی برای رزمندگانبرشهایی از کتاب:«اصلاً نمیدانستم جنگ چیست و چرا دارم میروم جبهه.نه هدف خاصی داشتم و نه انگیزه هایی مثل انقلاب و انقلابی بودن. اگر چه با بچه‌های انقلابی و مسجدی قاطی شده بودم ولی حتی نمی‌دانستم نماز چیست و چرا باید نماز خواند.فقط همان نمازی را که بچه‌های مسجد یادم داده بودند طوطی وار می‌خواندم.»«بعضی بچه‌ها شبها میرفتند گوشه و کنار پادگان و نماز میخواندند. از خودم می‌پرسیدم چه نمازیه؟ مگر نماز همانی نیست که توی نمازخانه خوانده اند؟ از یکیشان پرسیدم این بچه‌ها شبها چه نمازی می‌خوانند؟نماز قضاست؟ خندید و گفت ما رو گذاشتی سر کار؟»#جبهه #شهید #دفاع_مقدس #جنگ