حقیقت...نبینید چه کسی میگوید ببینید چه چیز میگوید...#هشت_سال_جنگ_تحمیلی با ادبیات ما #دفاع_مقدس چه برسر این قبیله آمدم....و حال تو ای جوانمرد بگو از کدامین قبیله ای...