تئاتر دفاع مقدسیبر حسب واقعیتمذهبی نیستم ولی احترام زیادی واسه شهدا قائلمبا ۳روز تمرین رفتیم رو صحنهاز تهران اومدم شیرازهروقت نگاهش میکنم تن و بدنم یه بند میلرزهبرام سواله...؟؟؟این همه شهید دادیم...به چه بهایی؟؟؟به بهای دزدی،اختلاس،قتل و غارت؟؟#شرمنده_ایم_شهدا #شهدا #شهدا_شرمنده_ایم #جنگ #دفاع_مقدس #۸سال_جنگ_تحمیلی #ایران#شهید