دیگر امروزی برای متین وجود ندارد که بخواهد آروزهایش را دنبال کند. یک ریه فیبروزه شده هیچ اکسیژنی برای دویدن به دنبال آرزوها ندارد. کرونا توپ را از جلوی پای متین برداشت و مثل یک قاتل زنجیره‌ای به قربانی بعدی فکر می‌کند. به گرفتن آرزویی دیگر.متین به خاک سپرده می‌شود و ای بسا آرزو که خاک شده است.روحت شاد پسرم