یک نفر نیومد سر اون حرفها که کرونا رو بر اساس ژن ایرانی درست کردند! و با دستگاه مستعان هم شناسایی میشه! عذرخواهی خشک خالی کنه یک نفر نیومد بگه از افکار عمومی بخاطر انتشار این اطلاعات غلط عذرخواهی می‌کنیم و مراقبیم که تکرار نشه و راه اینجور اراجیف رو خواهیم بست