دولت قصد دارد بخشی از دارایی های خود را در قالب سهام در بازار سرمایه واگذار نماید منابع حاصل از این واگذاری ها در پروژه های عمرانی و توسعه ای در بخش هایی نظیر آموزش، بهداشت و درمان، ارتباطات و تولید به عنوان محرک اقتصادی هزینه خواهد شد.