سخنگوي دولت: مسائل مربوط به موانع قانوني توليد را با مجلس شوراي اسلامي به طور جدي دنبال مي کنيم.