بسمه تعالی «ویژگی های عبادالرّحمن»بندگان شایسته خداوند رحمن، از دیدگاه قرآن کریم در سوره فرقان آیات ۶۳ تا ۷۶ عبارت از دارندگان ویژگی ها و صفات زیر هستند :۱- «یمشون علی الارض هوناً»: در راه رفتن و برخورد با انسان ها با تواضع و فروتنی رفتار می کنند.۲- « و اذا خاطبهم الجاهلون؛ قالوا سلاماً»: در برابر سخنان تند و نابجای جاهلان، با سلامت و زبان نیک پاسخ می دهند.۳- « والذین یبیتون لربهم سُجّداً و قیاماً»: شب ها را با سجده و عبادت سپری می کنند.۴- «والذین یقولون ربّنا اصرف عنا...»: می گویند: پروردگارا! عذاب سخت و دائمی دوزخ را بر ما حرام فرما.۵- « والذین اذا انفقوا لم یسرفوا...»: در انفاق و هزینه کردن از اسراف و بخل ورزیدن پرهیز می نمایند و راه اعتدال را می پیمایند.۶- والذین لایدعون مع الله الهاً آخر»: هیچ کس و هیچ چیز را در کنار خدا نمی خوانند.۷- « ولایقتلون النفس التی حرم الله»: هرگز کسی را بناحق نمی کشند.۸- ولایزنون » هیچ گاه مرتکب عمل زشت زنا نمی شوند. ۹- « والذین لایشهدون والزّور»، هرگز شهادت بناحق و باطل نخواهند داد.۱۰- واذا مرّوا بالّغو مرّوا کراماً»: در مواجهه با کارهای زشت و بی فایده با کرامت و بزرگی عبور می کنند.۱۱- « والذین اذا ذکّروا بآیات ربهم ..»: هنگام یادآوری آیات خدا، با دقت به آن می نگرند و کورکورانه برخورد نمی نمایند.۱۲- « والذین یقولون ربنا هب لنا ..»: می گویند: بارالها! همسر و فرزندانی که روشنی چشم ما باشند به ما عنایت کن.۱۳- « واجعلنا للمتّقین اماماً»: از خداوند می خواهند که توفیق پیشتاز و پیشگام بودن بین پرواپیشگان را به آنان مرحمت کند. «اولئک یجزون الفرقة بما صبروا» دارندگان ویژگی های بالا قصرهای بهشتی و تحیت و سلام مومنان و فرشتگان در انتظارشان می باشد و در بهشت برین جاودانه خواهند بود که بهترین منزل و جایگاه است. #رسول_منتجب_نيا