#دانشجویان دانشگاه آزاد #تهران_مرکز دیگه نیستند در این مسیر خیابان #شهید خندان از مترو تا دانشگاه پیاده روی کنند ولی عجیب طبیعت اینستاگرامی و دو نفره است #سوهانک