همه با کاسه‌ی شیر آمده بودند آن شب غیر عباس که با کاسه‌ی آب آمده بود شعر از سید سعید صاحب‌علم