نشست دو جانبه ایران و اندونزیجلسه ویدئوکنفرانسی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با وزیر توانمندسازی زنان و حمایت از کودکان جمهوری اندونزی برگزار شد. در این جلسه که سفرای دو کشور و نماینده وزارت امورخارجه نیز حضور داشتند، تبادل تجارب در زمینه اقدامات حمایتی از زنان و خانواده در بحران کرونا صورت گرفته و موضوع تفاهم نامه مشترک مورد بحث واقع شد. #معصومه_ابتکار