حقیقت و عدالت دو بازوی علی علیه السلام بود. فرق او را شکافتند تا حقیقت و عدالت را ترور کنند.