کشتن زنان باردار در زایشگاه از دردناکترین تراژدی هااست که در افغانستان اتفاق افتاد. جایی که ازمایشگاه تجربه همه تراژدی هاست. خشونت زیر پوشش دین بی رحمانه ترین تراژدی ها را می افریند. رمضان. مسلمانان. زنان. کودکان. هیچکدام مانع این رذالت نمی شود. در دین آنها خدا دشمن انسان است.