بنظر شما ادمین کانال وزارت خارجه امریکا ال اس دی مصرف میکنه؟