.#شهید_محمد_رضا_دهقان_امیری ‌هیچ گاه مستقیم به نامحرم نگاه نمیکرد و به شدت مقید و چشم پاک بود.اوقاتی که در مهمانی های خانوادگی بود،اگر بانوان حضور داشتند حریم شرعی را رعایت میکرد.اگر جمع بابت موضوعی میخندیدند،سرش را پایین می انداخت و می خندید.‌به روایت مادر شهید،منبع:کتاب ابو وصال...#عاشقانه_مذهبی ‌#مذهبی_ها_عاشق_ترند‌‌ ‌#عاشقانه_شهدا ‌#خواستگاری ‌#شهدا‌#شهدای_گمنام‌ ‌#شهدای_مدافع_حرم ‌#مدافعان_حرم ‌#شهادت#دفاع_مقدس ‌#سبک_زندگی_شهدا ‌#شهید‌#ازدواج ‌#کنترل_نگاه‌#چشم_پاک‌#نگاه_به_نامحرم‌#چله ‌#توسل#صبر