#فقر #کرونا یی وضرورت اقدام ملی و فوری انتشار #اوراق_مشارکت_عام توسط #صندوق_توسعه_ملی به اتکای دارائی‌هایش (ABS) نیاز به سیاست اقتصادی با سه هدف: #حمایت_از_خانوار، #حفاظت_از_بنگاه‌ها و ترمیم و توسعه‌ی #زنجیره‌ی_تامین ضرورت #لایحه_متمم_بودجه #جهان_پساکرونا