چکار کنیم اینها مستفیض نکنند عجب گرفتاری شده امروز تشیع