مرکز افکار سنجی دانشجویان نظرسنجی کرده چه تعداد از تهرانی‌ها برای مقابله با #کرونا دعا کردن. ۸۴ درصد گفتن دعا کردیم و ۱۵ درصد نه.