اونقدر آبرو بَر و مسخره است که رغبت نمی‌کنم درباره‌اش توییت بزنم.