سردار#حسن_کرمی فرمانده معظم #یگان_ویژه ابراز رضایت کامل از برخورد آن نیرو با معترضین داشته اند.دو سئوال از محضرشان دارم.آیا آن نیرو موظف به پاسخگویی در قبال برخوردش با معترضین میباشد یا خیر؟ثانیا،آیا رضایت و نظر مردم برای آن نیرو اهمیتی دارد یا صرفا نظر مسئولین برایشان مهم است؟