«زن و بچه من به ناحق کشته شدند. با کمپین برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع و مقدمه سازی برای حمله هوایی به ایران، زن و بچه هشتاد میلیون نفرتون رو میکشم.» #حامد_اسماعیلیون