روش های آزادسازی سهام عدالت و مزایای انتخاب هر روش