امام علی(ع) حقیقت اساطیری است، اسطوره‌ای که در چارچوب زمان تاریخی نبود. او سرچشمه اسطوره‌های ماست. اسطوره عدالت، حکمت، شجاعت، عبادت، معنویت، مجاهدت، انسانیت، کرامت و.. این روزها در سوگ اسطوره‌های‌مان عزاداریم.