باعرض تسلیت به بازماندگان شهداء نیروی دریایی،چه پیرامون این حادثه، چه در مورد هدف قرارگرفتن هواپیمای اوکراین، و یا اتهاماتی که از سوی پناهجویان افغانستانی به برخورد اخیر مرزبانان ما با آنها وارد شده،و چه حوادث مشابه دیگر، چرا در اکثر موارد پاسخگویی مشخصی پیرامون آنها وجود ندارد؟