.ما بی پرده و شفاف میریم تو دل حواشی ورزش(آفساید و شنبه تا ۴شنبه ساعت ۱۱ صبح از رادیو جوان بشنوید)