«خواص (نزدیکان حاکم)، همواره بار سنگينى بر حكومت تحميل مىكنند زيرا در روزگار سختى ياري شان كمتر و در اجراى عدالت از همه ناراضى تر ... و مقابل مشكلات كم استقامت ترند. در صورتىكه ستونهاى استوار دين ... توده های مردم اند. پس به آنها گرايش داشته باش.» نامه 53 نهج البلاغه