ایجاد NFZ(منطقه پرواز ممنوع) برفراز ایران که مقدمه بمباران هوایی و تبدیل ایران به لیبی است از آرزوهای قدیمی جنگ‌طلبان واشنگتن است. طرحی چنین امنیتی و حساب شده به هیچ وجه تصادفی و محصول ذهن آدم داغدار و عزیز از دست رفته نیست. سوال اینست: مجری اصلی و تحریک کننده پشت ماجرا کیست؟