غرض بنده از تشکیل برنامه امروز در درجه‌ی اوّل عبارت بود از خداقوّتی به دست‌اندرکاران محترم بخاطر اینکه در مدت شیوع #کرونا، شبانه‌روزی مشغول زحمت و کار هستند. و هم ابراز شکرگزاری نزد خداوند متعال؛ به خاطر توفیق بزرگی که به ملّت و مسئولین ایران عنایت کرد.