فزت و رب الکعبه خُمِ گردونِ دون، لبریزِ خون است به کامِ باده نوشان واژگون است نصیبِ هر که باشد قُربَش افزون از این مینایِ غم جامی فزون است حریفِ مجلسِ صهبایِ بی چون قرینِ غُصّۀِ بی چند و چون است ز خون، محراب و مسجد لاله گون است #امیرالمؤمنین غرقابِ خون است (غروی اصفهانی #کمپانی)