سیستم نوسازی نشده از همه ما آن پیرمردی را می‌سازد که زد روی شانه وزیر و گفت خودتان میدانید و مملکتون و ما از #خاتمی، انذار وی به ما که در نقد مسایل اجتماعی پیشرو اما در راه حل عقب مانده،جگرسوز اما صحیح بود. اصلاحات همیشه وقتی برنده بوده که راه‌حل داشته است نه نقد و صدای بلندتر