آمادگی کشور برای روزهای کرونایی با تدبیر دولت در اجرای طرح تحول سلامت(بخش چهارم)