یادداشت/ احسان یعقوبیشب قدر؛ فرصتی برای تولدی دوبارهاز آنجا که ارزش شب‌های قدر بالاتر از هزار شب است و با توجه به اینکه سرنوشت یک ساله افراد در این شب‌ها رقم می‌خورد، به همین دلیل بسیاری از کارشناسان مذهبی بر این باورند که این شب فرصتی ویژه برای آمرزش گناهان و تولدی دوباره برای افراد است. آدرس خبر :http://defapress.ir/396076#خبرگزاری#دفاع_مقدس#خبرگزاری_دفاع_مقدس#یادداشت#شب_قدر#آمرزش_گناهان#کارشناسان_مذهبی#تولدی_دوباره