چه اسم و فامیلی خوشگل و نازنینی داشته این سرباز وطن که حتما هزار هزار خیال و آرزو هم داشته برای روزهای بعد از خدمت؛ فخرالدین فلک نازی #ناوچه_کنارک