روزی نیست که کیهان نسبت به من ادای دین نکند؛ وقتی صدای دندان قروچه‌ی کیهان‌نویسان را می‌شنوم مطمئن می‌شوم که جای درستی ایستاده‌ام.