وقتی رهبری میفرمایند در مورد باز شدن مساجد و نمازهای جمعه نظر کارشناسان پزشکی متدین معتبر است، اینکه وزیر بهداشت میگوید پیرو تذکر رهبری جلسه گذاشتیم وپروتکل مساجد را نوشتیم، یعنی چه؟ هم‌ می خواهندرهبری را مسئول بدانند و هم اعتماد به نظرات کارشناسی پزشکی را کاهش دهند