حقوق منتشرکردن ها،افشاگری ها وشفافیتی که صدقه سر شبکه های اجتماعی حاصل شد،بیش از پیش ثابت کرد حیات مادی مرحوم‌ هاشمی رفسنجانی که این همه سال آشکارا مورد نقد گروههای مختلف بود،زیاد با زندگی مخفی برخی از منتقدانش فرق نمیکرد.فقط او‌آشکارا اشرافی بود و منتقدینش نه!