حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ با ۲۱درصد افزایش ۱۸۳۵۴۰۰ تومان تعیین شدThe media could not be played.1:05 AM · Apr 9, 2020·Twitter for iPhone3Retweets37Likes